Змістовий модуль 2. Ключові проблеми міжнародного менеджменту  

Змістовий модуль 2. Ключові проблеми міжнародного менеджменту

М.П. Пан, В.І. Торкатюк, О.С. Вороніна

МІЖНАРОДНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ

(Конспект лекційдля студентів магістерської підготовки за спеціальностями

8.050107 “Економіка підприємства”та 8.050106 “Облік та аудит”денної форми навчання)

Харків – ХНАМГ – 2007


УДК 333.13

ББК 65.290-2

Пан М.П., Торкатюк В.І., Вороніна О.С. Міжнародний менеджмент: Конспект лекційдля студентів магістерської підготовки за спеціальностями 8.050107 - “Економіка підприємства”і 8.050106 - “Облік та аудит”денної форми навчання. - Харків: ХНАМГ, 2007. – 210 с.

Автори: к.т.н., доцент М.П.Пан,

д.т.н., проф. В.І.Торкатюк,

О.С.Вороніна.

Конспект лекцій побудовано за вимогами кредитно-модульної системи організації навчального процесу (КМСОНП).

Рекомендовано для студентів економічних спеціальностей.

Рецензент: зав. кафедри управління будівництвом і міським господарством Харківської національної академії міського господарства, доктор технічних наук Ачкасов А. Є.

Затверджено на засіданні кафедри економіки будівництва.

протокол №11 від 27.06.2007 р.

©Пан М.П., Торкатюк В.І., Вороніна О.С., ХНАМГ, 2007


ЗАГАЛЬНА СТРУКТУРА КРЕДИТНО-МОДУЛЬНОЇ ПРОГРАМИ КУРСУ „МІЖНАРОДНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ”

Змістовий модуль 1. Теоретичні основи міжнародного менеджменту

Змістовий модуль 2. Ключові проблеми міжнародного менеджменту


6287602755435341.html
6287643313013596.html
    PR.RU™