Адміністративні процедури захисту прав інтелектуальної власності на митному кордоні відповідно до положень Угоди ТРІПС.

Угода ТРІПС вимагає, щоб країни - члени СОТ встановили справедливі і рівні для всіх процедури щодо забезпечення захисту прав на митному кордоні. Ці процедури не можуть бути необґрунтовано обтяжливими та повинні відповідати цілям запобігання подальших правопорушень від­повідно до положень Угоди ТРІПС. Угода ТРІПС дозволяє країнам - членам СОТ надавати працівникам своїх митних органів повноваження розслідувати та призупиняти в порядку «ех оffісіо» ввезення незаконних товарів, включаючи контрафактні та піратські товари. Угода ТРІПС та­кож дозволяє країнам — членам СОТ встановлювати порядок контролю за експортом товарів з метою забезпечення захисту прав і запобігання подальших правопорушень.

Угода ТРІПС вимагає встановлення, як мінімум, справедливих та рівних для всіх процедур, які дозволяють власнику прав інтелектуаль­ної власності подавати письмову заяву до відповідного органу влади про призупинення ввезення контрафактних і піратських товарів. Така заява повинна бути подана до компетентного суду або адміністративного ор­гану відповідно до національного законодавства.

Для того, щоб здійснити призупинення ввезення (імпорт) на підставі письмової заяви правовласника, останній повинен надати адекватні до­кази ргіmа /fасіе («за відсутності доказів на користь протилежного»), що демонструють порушення його прав інтелектуальної власності. Правовласник повинен також представити досить докладний опис товарів, щоб «вони були легко розпізнаваними для митних органів». Протягом розумного періоду часу орган влади, до якого надійшла заява про призупинення ввезення (ім­порту) товарів, повинен повідомити заявника про те, чи прийнята його заява, а також вказати період часу, протягом якого будуть вжиті заходи щодо призупинення вільного цивільного обороту відповідних товарів.

Угода ТРІПС дозволяє відповідному органу влади вимагати від власника прав інтелектуальної власності внесення застави або еквівалентної їй гарантії, яка достатня для захисту від зловживань. Вимога про заставу не може бути настільки обтяжливою, щоб стримувати власни­ків прав інтелектуальної власності від подання заяви про призупинення ввезення (імпорту) товарів. Угода ТРІПС також вимагає, щоб незаконні товари були знищені або реалізовані поза рамками звичайних каналів реалізації. Контрафактні товари не можуть бути реекспортовано без їх переробки або зміни, за винятком особливих випадків.

З метою забезпечення захисту прав імпортера товарів Угода ТРІПС вимагає, щоб заявник (власник прав інтелектуальної власності) запла­тив імпортеру, вантажоодержувачу та власнику товарів «відповідну ком­пенсацію» за будь-які збитки, що нанесені неправомірним затриман­ням товарів.У разі винесення рішення про призупинення ввезення товарів ім­портер та заявник (правовласник) повинні бути негайно про це пові­домлені. Правовласнику повинна бути надана можливість оглянути затримані товари для обґрунтування своїх претензій. Імпортер також повинен одержати можливість провести огляд товарів.

Угода ТРІПС не вимагає винесення остаточного рішення на мо­мент затримання товарів. Навпаки, для того, щоб забезпечити опе­ративне вилучення товарів з цивільного обороту, Угода ТРІПС пере­дбачає надання заявнику (або його представнику) десять робочих днів з дати одержання повідомлення про затримання товарів, протягом яких він повинен розпочати відповідне провадження у відповідному уповноваженому органі влади (яким може бути суд, митний орган або будь-який інший уповноважений орган влади залежно від законо­давства країни) та повідомити про це митні органи. Як альтернатив­ний варіант, протягом того ж десятиденного строку заявник повинен, як мінімум, повідомити митні органи про те, що відповідний уповно­важений орган прийняв тимчасові заходи щодо продовження строку призупинення ввезення товарів. У разі відсутності таких заходів Угода ТРІПС передбачає, що у «відповідних випадках» строк може бути про­довжений ще на 10 робочих днів.

Якщо протягом встановленого періоду часу необхідне провадження не було розпочато або тимчасові заходи не були вжиті, товари повинні бути звільнені, за умови, що всі інші умови ввезення або вивезення то­варів виконані. Навіть, якщо необхідне провадження було розпочате, то за клопотанням відповідача може бути розпочато перегляд рішення про застосування тимчасових заходів щодо призупинення ввезення товарів для того, щоб визначити, чи можуть такі заходи бути змінені, скасовані або підтверджені. Такий перегляд повинен бути проведений «у розум­ний термін часу».

Без обмеження обсягу захисту прав на конфіденційну інформацію (комерційну таємницю) власник прав інтелектуальної власності по­винен одержати «достатню можливість» для проведення огляду затри­маних товарів з метою підтвердження своїх заяв про правопорушення.

Таке ж право на проведення огляду товарів надається і імпортеру то­варів. Крім того, правовласнику може бути надана інформація про ім'я та адресу відправника, імпортера і вантажоодержувача, а також відо­мості про кількість затриманих товарів.


6090233485764773.html
6090292018864062.html
    PR.RU™