РОЗДІЛ 2. РЕЙТИНГОВА СИСТЕМА ОЦІНЮВАННЯ НАБУТИХ СТУДЕНТОМ ЗНАНЬ ТА ВМІНЬ

2.1. Види навчальної роботи з курсу «Потенціал і розвиток підприємства», за які студенти можуть отримати рейтингові оцінки, наведені в таблиці 1.

Таблиця 1

Оцінювання окремих видів навчальної роботи студента

6 - 7 семестр Модуль №1
Вид навчальної роботи Мах кількість балів Мах кількість балів
Виконання завдань, отриманих під час лекцій
Виконання та захист домашньої контрольної роботи
Усього
Екзамен
Усього за семестр

2.2. Поточна модульна рейтингова оцінка визначається як сума оцінок, отриманих студентом за виконання всіх видів навчальної роботи відповідно до таблиці 2.

Таблиця 2

Відповідність поточної модульної рейтингової оцінки у балах оцінкам за національною шкалою в балах

Виконання завдань, отриманих під час лекцій Виконання та захист домашньої контрольної роботи Оцінка за національною шкалою
11-12 27-30 Відмінно
9-10 23-26 Добре
7-8 18-22 Задовільно
Менше 7 Менше 18 Незадовільно

2.3. Виконання завдань, отриманих під час лекцій, передбачає оцінювання таких складових як: участь в обговорюванні лекційного матеріалу, наведення прикладів до теми лекції, змістовне запитання до теми лекції, тощо.

2.4. Виконання та захист домашньої контрольної роботи визначається як сума оцінок, отриманих студентом, відповідно до таблиці 3.

Таблиця 3

Критерії оцінювання виконання контрольної роботи

Критерії оцінювання Максимальна кількість балів
1.Відповідність вимогам, які висуваються до контрольної роботи
2.Кількість використаних інформаційних джерел
3.Вміння аналізувати опрацьований матеріал
4.Ступінь використання комп’ютерної техніки
5.Творчий підхід до викладання матеріалу
6.Загальноекономічна підготовка під час захисту
Усього

2.5. Оцінка за виконання контрольної роботи визначається як сума оцінок, отриманих студентом за критеріями оцінювання відповідно до таблиці 4.

Таблиця 4

Відповідність рейтингових оцінок за виконання контрольної роботи у балах оцінкам за національною шкалою в балахКритерії оцінювання Оцінка за національною шкалою
Ступінь викори-стання комп’ю-терної техніки Творчий підхід до викладання матеріалу Загальноекономічна підготовка під час захисту
6-7 7-8 Відмінно
Добре
Задовільно
Менше 3 Менше 4 Менше 5 Незадовільно

2.5.1. Мінімальна позитивна рейтингова оцінка за іншими критеріями, наведеними у таблиці 3, складає 6 балів.

2.6. Поточна модульна рейтингова оцінка визначається як сума оцінок, отриманих студентом за виконання всіх видів навчальної роботи відповідно до таблиці 5.

Таблиця 5

Відповідність поточної модульної рейтингової оцінки у балах оцінкам за національною шкалою в балах

Оцінка в балах Оцінка за національною шкалою
38 - 42 Відмінно
32 - 37 Добре
25 - 31 Задовільно
Менше 25 Незадовільно

2.7. Студент допускається до екзамену якщо він набрав не менше 25 балів (60% максимальної поточної модульної рейтингової оцінки).

2.8. Екзамен містить теоретичні питання, які охоплюють матеріал дисципліни відповідно до робочої навчальної програми, та практичне завдання у вигляді задач.

2.8.1. З метою забезпечення об’єктивності оцінок екзамен здійснюється в письмовій формі.

2.8.2. Шкала оцінювання за виконання екзаменаційної роботи наведена в таблиці 6.

Таблиця 6

Відповідність екзаменаційних рейтингових оцінок у балах оцінкам за національною шкалою та шкалою ECTS

Оцінка в балах Оцінка за національною шкалою Оцінка за шкалою ECTS
Оцінка Пояснення
52 - 58 Відмінно A Відмінно (відмінне виконання лише з незначною кількістю помилок)
48 – 51 Добре B Дуже добре (вище середнього рівня з кількома помилками)
44 – 47 C Добре (в загальному вірне виконання з певною кількістю суттєвих помилок)
39 – 43 Задовільно D Задовільно (непогано, але зі значною кількістю недоліків)
35 – 38 E Достатньо (виконання задовольняє мінімальним критеріям)
1 – 34 Незадовільно FX Незадовільно (з можливістю повторного складання)2.9. При повторному складанні семестрового екзамену максимальна величина екзаменаційної рейтингової оцінки в балах, яку може отримати студент, дорівнює оцінці «В» за шкалою ЕСТS та 51 балу, яку визначає викладач відповідно до таблиці 5.

2.10. Сума поточної модульної та екзаменаційної рейтингових оцінок у балах становить підсумкову семестрову рейтингову оцінку, яка перераховується в оцінки за національною шкалою та шкалою ECTS (табл. 7).

2.11. У випадку відсутності у студента позитивних рейтингових оцінок з модуля він вважається в даному семестрі не атестований з дисципліни в цілому і у заліково-екзаменаційній відомості семестрового контролю проти його прізвища ставиться запис «не атестований».

2.12. Усунення академічної заборгованості здійснюється шляхом отримання індивідуального графіка і відпрацювання всіх видів навчальної роботи.

2.13. Перескладання позитивної підсумкової модульної семестрової рейтингової оцінки з метою її підвищення не дозволяється.

2.14. Підсумкова семестрова рейтингова оцінка в балах, за національною шкалою та за шкалою ЕСТS заноситься до залікової книжки та навчальної картки студента, наприклад, так: 92/Відмінно/А, 87/Добре/В, 79/Добре/С, 68/Задовільнл/D, 65/Задов./Е тощо.

Таблиця 7

Відповідність підсумкових семестрових рейтингових оцінок в балах оцінкам за національною шкалою та шкалою ECTS

Оцінка в балах Оцінка за національною шкалою Оцінка за шкалою ECTS
Оцінка Пояснення
90-100 Відмінно A Відмінно (відмінне виконання лише з незначною кількістю помилок)
82 – 89 Добре B Дуже добре (вище середнього рівня з кількома помилками)
75 – 81 C Добре (в загальному вірне виконання з певною кількістю суттєвих помилок)
67 – 74 Задовільно D Задовільно (непогано, але зі значною кількістю недоліків)
60 – 66 E Достатньо (виконання задовольняє мінімальним критеріям)
35 – 59 Незадовільно FX Незадовільно (з можливістю повторного складання)
1 – 34 F Незадовільно (з обов’язковим повторним курсом)


6087909980791436.html
6087970104210488.html
    PR.RU™